Ви треба доказ дека определен електронски документ е издаден од правно лице?

Ви нудиме електронски печат

Сертификатите Verba Seal обезбедуваат сигурност во потеклото и интегритетот на документот врз кој е ставен електронски печат од правно лице.

Сертификатите Verba Seal го штедат Вашето време и средства. Наместо да ставате конвенционален печат на голем број печатени документи, користете електронски печат за Вашите дигитални документи, а Вашите партнери ќе можат да направат проверка брзо и лесно.

Ставањето електронски печат е можно кај следниве два начини на работа:

  • Оперативен начин на работа, при што сертификатот за електронски печат е зачуван на безбеден начин на сервер или HSM уред и ставањето електронски печат е управувано од некоја апликација (на пример апликација за фактурирање).
  • Рачен начин на работа, при што сертификатот за електронски печат е зачуван на PKI токен чиј пристап е заштитен со внесување ПИН. Електронскиот печат се аплицира со човечка акција.

Електронскиот печат Verba Seal може да биде придружен со квалификуван временски печат Momentum со што документот и електронскиот печат се врзуваат за точно определено време, воспоставувајќи доказ дека документот постоел во моментот на ставањето електронски печат и може долготрајно да се архивира.

Разгледајте некои од следните можни сценарија на употреба и проценете дали имате потреба од електронски печати Verba Seal:

  • Автоматско ставање електронски печати на големи количества на документи за да се обезбеди сигурност на нивното потекло и интегритет: правно обврзувачки документи, фактури, применливи законски услови, писма, решенија за парични казни ...
  • Ставање електронски печат на електронски записи за да се обезбеди сигурност на нивното потекло, интегритет и нивното постоење во одредено време: договори, финансиски извештаи, записи (logs) на датотеки во индустријата на услуги во облак, архиви, записи генерирани од системите за следење, податоци поднесени преку мобилна апликација, барања за осигурување ...
  • Автентикација на дигитални средства на правно лице: авторски дигитални слики, дигитални планови...

Споредбена табела на дигиталните сертификати Verba Seal

 
Тип на сертификат Сертификат за оперативен начин на ставање напреден електронски печат
Содржина на сертификат

Email-адреса
(Се внесува адреса за деловна комуникација која не е поврзана со личност)

Кратко име на правно лице
(Сертификатот е поврзан со една услуга или причина за употреба со точно име кое се содржи во атрибутот CommonName на сертификатот - пример: „Услуга е-фактури“, „Услуга е-кредит“, „електронски извод“, „договори“ итн.)

Назив на правно лице
(Назив на правно лице од Централен регистар на РМ)

Организационен дел
(Опционално - назив на организационен дел)

ЕДБ 
(Единствен даночен број на субјект - правно лице)

ЕМБС
(Единствен матичен број на субјект - правно лице)

Држава
(во која е регистрирано правното лице))

Начин на издавање Диск од компјутер
Ниво на безбедност
Основно ниво
Висина на осигурување видете во Правила и Услови
Поништување Бесплатно
Замена во случај на рекламација

(оправдана рекламација се прифаќа во рок од 5 дена по издавањето на сертификатот)

Купи нов сертификат

Избери период на важност

6.990,00

купи
   
 
   
 
Тип на сертификат Сертификат за рачен начин на ставање квалификуван електронски печат
Содржина на сертификат

Email-адреса
(Се внесува адреса за деловна комуникација која не е поврзана со личност)

Име на услуга
(Сертификатот е поврзан со една услуга или причина за употреба со точно име кое се содржи во атрибутот CommonName на сертификатот - пример: „Услуга е-фактури“, „Услуга е-кредит“, „електронски извод“, „договори“ итн.)

Назив на правно лице
(Назив на правно лице од Централен регистар на РМ)

Организационен дел
(Опционално - назив на организационен дел)

ЕДБ  
(Единствен даночен број на субјект - правно лице)

ЕМБС
(Единствен матичен број на субјект - правно лице)

Држава
(Во која е регистрирано правното лице)

Начин на издавање PKI токен
Ниво на безбедност Високо ниво
(користење на PKI токен и PIN)
Висина на осигурување видете во Правила и Услови
Поништување Бесплатно
Замена во случај на рекламација

(оправдана рекламација се прифаќа во рок од 5 дена по издавањето на сертификатот)

Купи нов сертификат

Избери период на важност

8.590,00

купи
   
 
   
Тип на сертификат Сертификат за оперативен начин на ставање напреден електронски печат Сертификат за рачен начин на ставање квалификуван електронски печат
Содржина на сертификат Email-адреса
(Се внесува адреса за деловна комуникација која не е поврзана со личност)
Кратко име на правно лице
(Сертификатот е поврзан со една услуга или причина за употреба со точно име кое се содржи во атрибутот CommonName на сертификатот - пример: „Услуга е-фактури“, „Услуга е-кредит“, „електронски извод“, „договори“ итн.)
Назив на правно лице
(Назив на правно лице од Централен регистар на РМ)
Организационен дел
(Опционално - назив на организационен дел)
ЕДБ 
  (Единствен даночен број на субјект - правно лице)
ЕМБС
(Единствен матичен број на субјект - правно лице)
Држава
(во која е регистрирано правното лице)
Начин на издавање Диск од компјутер PKI токен
Ниво на безбедност
Основно ниво

Високо ниво
(користење на PKI токен и PIN)
Поништување Бесплатно
Замена во случај на рекламација

(оправдана рекламација се прифаќа во рок од 5 дена по издавањето на сертификатот)

Висина на осигурување видете во Правила и Услови видете во Правила и Услови

Купи нов сертификат

(Износот е во денари со вклучен ДДВ)

Избери период на важност

1.100,00

купи

Избери период на важност

1.100,00

купи
     
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

Ценовник за сертификати и дополнителни услуги

преземи

Често поставувани прашања

Прегледај