Поврзете ги електронските документи или трансакции со точно време

Услугата Momentum е процес на безбедно ставање и следење на модификацијата на датумот и времето врз еден документ. Доверливиот временски печат дава силен правен доказ дека содржината на електронскиот запис постоела во точно одредено време и не е променета од тој момент.

Правно дејство на електронскиот временски жиг

Од кој момент ве покрива осигурувањето што го извадивте? Кога е издадена фактурата? Дали вашето барање е направено на време? Дали договорот кој електронски го потпишав има правна вредност? Дали платниот налог е валиден?

Сертифицираното точно времето е од суштинско значење при обезбедување докази и обезбедување на интегритет на податоците врз кои е ставен временски жиг.

Врз основа на декларација за сообразност со eIDAS издадена од европско сертификационо тело, КИБС се стекна со право да се здобие со статус давател квалификувана доверлива услуга – издавање на квалификуван временски жиг.

Со решение на македонското регулаторно тело - МИОа, КИБС се здоби со статус на давател на квалификувана доверлива услуга - издавање на квалификуван времески жиг 

Услугата на издавање на квалификуван времески жиг (услуга Momentum) ги задоволува најмалку следните стандарди

  • RFC3161;
  • RFC3628;
  • ETSI TS 319 421;
  • ETSI TS 319 422;

Ве молиме прочитајте ги нашите Правила и услови за користење на услугата Momentum.

Ве молиме прочитајте ја нашата Декларација за користење на услугата Momentum.


 Услуга Momentum Услугата се состои од креирање, проверка и прегледување на временските печати во читлив облик
Структура hash алгоритам и hash вредност на документот на кој е ставен или придружен временски печат
датум и координирано универзално време (UTC)
идентификатор на давателот на услугата Momentum
Примена при работа со документи кај правни лица
со документи кај јавна администрација
со документи кај физички лица
Користење со цел да се означат електронски документи, со што би се заштитиле од фалсификување
електронски документи испратени до канцелариите на јавната администрација
договори испратени во електронска форма до банки, осигурителни компании, партнерски компании, даватели на услуги
софтвер за заштита од фалсификување
Технички предуслови потребна е апликација која ќе генерира електронски отпечаток (hash) на документот кој треба да добие временски печат
   
 Услуга Momentum Услугата се состои од креирање, проверка и прегледување на временските печати во читлив облик
Структура hash алгоритам и hash вредност на документот на кој е ставен или придружен временски печат
датум и координирано универзално време (UTC)
идентификатор на давателот на услугата Momentum
Примена при работа со документи кај правни лица
со документи кај јавна администрација
со документи кај физички лица
Користење со цел да се означат електронски документи, со што би се заштитиле од фалсификување
електронски документи испратени до канцелариите на јавната администрација
договори испратени во електронска форма до банки, осигурителни компании, партнерски компании, даватели на услуги
софтвер за заштита од фалсификување
Технички предуслови потребна е апликација која ќе генерира електронски отпечаток (hash) на документот кој треба да добие временски печат

Ценовник за услуга временски печат

преземи

Често поставувани прашања

Прегледај