Новости и Промоции

Дознајте повеќе

02.09.2022

Превентивни мерки против ширење на covid – 19

КИБС воведе бројни мерки за превенција и заштита на своите вработени и на своите клиенти.

Повеќе
02.09.2022

Кибс АД Скопје - давател на квалификувана услуга издавање квалификуван временски жиг

КИБС АД Скопје со решение на министерот на Министерството за информатичко општество и администрација на 01.09.2020 е регистриран како давател на квалификувана доверлива услуга

Повеќе
02.09.2022

Повторно намалување на рокот на важност на tls/ssl сертификатите

Поради промените во безбедностните правила на Apple, Mozilla и Google, од 1 септември 2020 година, новоиздадените TLS / SSL сертификати со рок на важење поголем од 13 месеци

Повеќе
02.09.2022

Kibstrust со нови коренски сертификати

Согласно промените објавени од страна на регулаторите и новините во техничките стандарди поврзани со работењето на давателите на доверливи услуги, КИБС креира свој коренски сертификат

Повеќе

© 2023 КИБС АД Скопје. Сите права се задржани.