Услуги за кои е потребен дигитален сертификат

со предлог избор на типот на сертификат

VerbaSign logo Adv PKI Token Pro Adv Pro PKI Token
Услуга Опис на услугата Приватни цели Професионални цели
Електронски систем за јавни набавки учество на тендери и јавни набавки
Фонд за здравствено осигурување регистрирање на пациенти, потпишување на договори, е-рецепта
Царинска управа на РМ едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти - exim
Народна банка на РМ пристап до апликации на НБРМ
Управа за јавни приходи електронско поднесување на ддв пријави и даночни биланси
Агенција за вработување на РМ пријава и одјава на вработени
Централен регистар на РМ поднесување на завршни сметки
online основање на правни субјекти
Министерство за транспорт и врски е-одобренија за градење
- за управител
е-одобренија за градење
- за вработено лице
Агенција за катастар на недвижности е-кат
Министерство за правда - судови електронска достава
Банки електронско банкарство
Министерство за финансии електронско трезорско плаќање

© 2024 КИБС АД Скопје. Сите права се задржани.