Листа на поништени сертификати (CRL)

Листата на поништени сертификати (CRL) содржи информации за поништени сертификати. CRL листите се кумулативни и вклучуваат  податоци за сите сертификати што се поништени во моментот. Сертификатите кои се со статус поништени, остануваат на листата додека не истечат.
CRL листа за квалификувана инфраструктура на KIBSTrust согласно eIDAS  - G2 Преземи
CRL за квалификувани сертификати G2 за електронски потпис CRL
CRL за квалификувани сертификати G2 за електронски печат CRL
CRL за квалификувани сертификати G2 за временски жиг CRL

CRL листа за не квалификувана инфраструктура на KIBSTrust  - G1 Преземи
CRL за еднократни G1 сертификати CRL
CRL за сертификати G1 за енкрипција CRL

CRL листа за квалификувани сертификати согласно Директива ЕУ 1999/93/EC (Јавна инфраструктура) Преземи
CRL за квалификувани сертификати SHA-2 CRL
CRL за квалификувани сертификати SHA-1 CRL

© 2024 КИБС АД Скопје. Сите права се задржани.