Протокол за проверка на сертификати (OCSP)

Протоколот за проверка на сертификати (OCSP) е збир на правила и стандарди кои им овозможуваат на корисниците и апликациите да го проверат статусот на одреден сертификат во реално време.
 Квалификувана инфраструктура на KIBSTrust согласно eIDAS  - G2 Провери
OCSP протокол за квалификувани сертификати G2 за електронски потпис или електронски печат OCSP

Неквалификувана инфраструктура на KIBSTrust  - G1 Провери
OCSP протокол за сертификати G1 OCSP

© 2024 КИБС АД Скопје. Сите права се задржани.