Правила и постапкиПравила и постапки за издавање на квалификувани сертификати за електронски потписи и електронски печати
Правила и постапки за издавање временски жигови
Практика за давање услуга за електронски идентитет


© 2024 КИБС АД Скопје. Сите права се задржани.