Давателот на доверливи услуги KIBSTrust работи согласно правила прифатени од Министерството за информатичко општество и администрација како регулатор.Политика на доверлива услуга за создавање на електронски потписи


© 2024 КИБС АД Скопје. Сите права се задржани.